Reklamačný poriadok

 

 1. Všeobecné ustanovenia – vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).

1.2 Predávajúci je spoločnosť vikkisoft s.r.o., Vavrinecká 6, 831 52 Bratislava, IČO 51 070 782, DIČ 2120595598, IČ DPH SK2120595598. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 122475/B.

1.3 Kupujúci je:

  1. a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo
  2. b)  fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.4 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. Na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

2. Záručné podmienky

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2.2 Záručná doba na kúpený tovar začína plynúť odo dňa riadneho prevzatia tovaru kupujúcim.

2.3 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty (záručná doba ohraničená dátumom spotreby produktu). Ak ide o použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24  mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nezodpovedá predávajúci za vady tovaru spôsobené prepravcom.

2.5 Právo na uplatnenie záruky zaniká, ak došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku alebo jeho skladovaním  v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

2.6 Záručným listom je doklad (faktúra).

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

3.1  Ak ide o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ – kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.2  Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak  tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.4  Ak ide o neodstrániteľnú vadu, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva má spotrebiteľ – kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci  nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.5  Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka umiestnením Reklamačného poriadku na svojej internetovej stránke a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať ešte pred odoslaním objednávky.

4. Postup pri reklamácii

4.1 Reklamovať je možné len tovar riadne zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Na uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu: reklamovaný produkt, faktúru alebo iný doklad o zaplatení spolu s riadnym popisom reklamácie.

4.2 Kupujúci je oprávnený  uplatniť reklamáciu  do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa dodania tovaru.

4.3 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky (na telefónne číslo predávajúceho uvedeného v kontaktoch) alebo e-mailom na adresu: info@folkberry.sk oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

4.4 Ak kupujúci reklamuje tovar, bude kupujúci – spotrebiteľ (v zmysle ustanovení § 622, § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) predávajúcim poučený o jeho právach v súvislosti s reklamáciou. Na základe týchto práv, ktoré kupujúci uplatňuje, a informácií od kupujúceho (o chybe a spôsobe akým sa chyba tovaru prejavila), bude určený spôsob vybavenia reklamácie.

4.5 Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.6 V prípade, ak je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, resp. pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na začatie plynutia lehoty reklamácie je dátum prijatia tovaru predávajúcim od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.7 Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v  súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim (e-mailom, SMS, resp. telefonicky).

4.8 Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení reklamácie tovar prevziať.

4.9 Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť odo dňa prevzatia tohto nového tovaru nová záručná doba. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu (faktúry) a tohto reklamačného dokladu.

4.10  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.11  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.12  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.13  Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.14  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

Nákupný košík
Scroll to Top